Pozvánka do Asociace

logo_web-ANNO-2016ANNO ČR sdružuje více zhruba 110 000 organizací neziskového sektoru, prakticky nestátní neziskové organizace organizace ze všech oborů neziskového sektoru. Zároveň jsou jejími členy veškeré existující regionální všeoborové asociace NNO  – NAŠE JIHOČESKÉ ANNO a některá oborová sdružení. Naše regionální organizace má právo na stálé zastoupení v Radě ANNO České republiky.

Novým členem se může stát kterákoliv nestátní nezisková organizace, která přijme ustanovení zakladatelské smlouvy ANNO JČK.

Co ANNO přináší svým členům a neziskovému sektoru?

Asociace NNO se snaží prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy neziskového sektoru. na celostátní a mezinárodní úrovni.

K tomu musí především komunikovat se svými členy, ale také s  orgány veřejné správy, zejména s parlamentními a vládními institucemi, s mezinárodními organizacemi a národními ANNO v zahraničí včetně evropských struktur.

Prosazuje legislativní úpravy a rozpočtová pravidla vyhovující neziskovým organizacím. Svým členům poskytuje informační servis a přispívá k veřejné informovanosti o NNO. ANNO poskytuje svým členům i ostatním subjektům prostor k výměně zkušeností a názorů. ANNO tak podporuje komunikaci nejen mezi svými členy, ale zůstává otevřena všem neziskovým organizacím v Jihočeském kraji a v České republice. Vytváří tak předpoklady, aby se stanoviska a zájmy neziskových organizací sbližovaly a byly zřetelně artikulovány na veřejnosti.

ANNO neomezuje právní subjektivitu svých členů, nezavazuje je bez jejich souhlasu, ani nevystupuje a nejedná jménem celého neziskového sektoru.

Jak se stát členem?

Výkonný výbor Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji zve ke členství v ANNO všechny nestátní neziskové organizace v Jihočeském kraji. Základní dokumenty ANNO (Zakladatelská smlouva, Stanovy) jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.

Vstupní členský příspěvek činí 200 Kč. Přihlášku ke členství v Asociaci NNO JČK je možno podat na přiloženém formuláři. Podpis fyzické osoby, která je oprávněna jednat a podepisovat se za příslušnou právnickou osobu musí být úředně ověřen.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky zašlete na poštovní adresu: Jiří Řeháček, Dr.h.c., předseda Asociace NNO Jihočeského kraje, 390 03 Tábor, Leskovická 2668