Členství

logo_web-ANNO-2016Registrace členství

Výkonný výbor ANNO JČK vydává tuto organizační normu, kterou upravuje registraci členství v ANNO JČK.

I. Členství v ANNO JčK

Členem Asociace mohou být právnické osoby dle článku IV., bodu 1 stanov Asociace, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství v Asociaci vzniká na základě podané členské přihlášky dnem schválení výkonným výborem ANNO.

II. Členská přihláška

Členskou přihlášku tvoří

  • Vyplněná přihláška do ANNO JČK
  • Ověřená kopie zakladatelské smlouvy nebo její ekvivalent (registrované stanovy, kopie výpisu z rejstříku apod.)
  • Výroční zpráva nebo její ekvivalent v případě, že organizace nevydává výroční zprávu (výroční zpráva či její ekvivalent však musí obsahovat údaje o hospodaření).

Členskou přihlášku je třeba zaslat písemně na adresu ANNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor.

III. Registrace členské přihlášky

Členství organizace vzniká schválením výboru. Výkonný výbor rozhodne o členství na základě podané přihlášky na svém nejbližším jednání a v co nejkratší době po rozhodnutí zašle zájemci o členství vyrozumění.

IV. Úhrada členského příspěvku

Povinností členské organizace je uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok na účet Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 0270126754/0300). Poprvé uhradí členský příspěvek v roce, ve kterém vzniklo její členství. Výkonný výbor má právo snížit členský příspěvek organizacím, které o to požádají a výkonný výbor shledá důvody pro snížení členského příspěvku za opodstatněné.

V. Závěrečná ustanovení

Tato organizační norma vstupuje v platnost dne 27. 11. 2014