2015: Výroční členská schůze – 21. září 2015

logo_web-ANNO-2016Dne 21. září 2015 se konala členská – ustavující – schůze spolku Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na listině přítomných, svolaná dne 11. srpna 2015 svolavatelem – předsedou ANNO JČK  Jiřím Řeháčkem.

 

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:

  1. Uvítání
  2. Volba komisí – komise návrhová, komise mandátová a volební
  3. Představení všech přítomných
  4. Představení programu a jeho schválení
  5. Projednání a schválení nových stanov spolku Asociace NNO Jihočeského kraje
  6. Volba orgánů spolku Asociace NNO Jihočeského kraje
  7. Harmonogram aktivit spolku do konce roku 2015
  8. Přijetí usnesení a závěr

a) V bodu programu 5 členské schůze – ustavující schůze spolku Asociace NNO Jihočeského kraje seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již byla učiněna. Dále svolavatel navrhl pravidla pro jednání ustavující schůze a volbu předsedajícího ustavující schůzi. Předsedáním ustavující schůze přítomní pověřili Václava Pavlíka.

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v článku II. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolk Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli v bodu programu, že schvalují stanovy navržené svolavatelem.

d) Ve smyslu Čl. V. Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni: Jiří Řeháček, Vlastimil Kopeček, Zdeněk Krejsa s délkou mandátu na 3 roky

e) Ve smyslu Čl. V Stanov spolku byl předsedou spolku zvolen Jiří Řeháček….