Osobnost neziskového sektoru Jihočeského kraje 2019

František je „celoživotním dobrovolníkem“. Než se začal věnovat seniorům, pracoval zdarma pro jiné občanské sdružení. Silné sociální cítění je jeho devizou, kterou dobře uplatňuje ve vztahu ke starším lidem. Dovede si získat důvěru spolupracovníků, umí jim naslouchat. Aktivní život seniorů, jejich celoživotní učení a politika stárnutí populace se staly jeho hlavní dobrovolnickou činností v posledních 14 letech od doby, kdy začal vyučovat na Jihočeské univerzitě jako odborný asistent. Na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Č. Budějovicích založil v roce 2011 občanské sdružení „Akademický klub třetího věku, o.s.“, dnes transformované na spolek Klub Aktiv, z.s. Původně vzdělávací spolek postupně rozšířil svoji činnost o další volnočasové aktivity. Dnes se spolek profiluje jako neregistrovaný poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro seniory a největší neuniverzitní vzdělavatel seniorů v jihočeském regionu. V roce 2019 má 560 registrovaných členů a všech aktivit pro veřejnost se již zúčastnilo více jak 4000 účastníků. Nejde však o poměřování počtu seniorů nebo aktivit spolku, ale o funkční provázaný model nabídky aktivit, který plně reflektuje oficiální politiky MPSV „Strategie pozitivního stárnutí“. František Batysta společně s radou spolku a dalšími dobrovolníky formuluje a sám aktivně realizuje inovátorskou koncepci vycházející ze zahraničních zkušeností Akademie třetího věku, kterým je vytváření podmínek pro osobní rozvoj a seberealizaci všech seniorů, rozvoj mezigenerační komunikace a podpora rodinné soudržnosti. Koncepce, která naplňuje potřebu seniorů být aktivními i ve vyšším věku, zapojuje je do projektů a rozvíjí mezigenerační vzájemnou pomoc a dialog.

František ve spolku pracuje jako dobrovolník a sám vede dalších 15 dobrovolníků, kteří jsou garanti jednotlivých zájmových seniorských komunit jako je Pěvecký sbor „Zpívání pro radost“, taneční Country soubor, Filmový klub Aktiv, Fotoklub, Pétanque klub, Tvořivé dílny, Turistický a Cyklistický klub, zdravotní cvičení a další. František je hlavním organizátorem vzdělávacích kurzů, Univerzity třetího věku, Kulturní, Telekomunikační, Mediální akademie, Akademie zdraví a dalších. Podílí se na organizaci poznávacích zájezdů a exkurzí, Sportovní her seniorů Jihočeského kraje a dalších soutěží. V Kulturním domě Slavie spolek provozuje vlastní počítačovou učebnu, kterou rovněž jako hlavní ICT lektor udržuje v provozu František. Všechny vzdělávací, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádá spolek pro veřejnost.

František Batysta stojí za vším, čeho členové spolku dosáhli. Bylo to vítězství v celorepublikové plavecké soutěži seniorů „Přeplavme svůj La Manche“ v letech 2017, 2018 a 2019. V roce 2016 byl spolek vyhodnocen Radou vlády pro seniory jako 3. nejlepší seniorský spolek v ČR. V roce 2017 získal od Nadace charty 77/Konto bariéry titul nejlepší seniorský spolek v ČR.

Klub Aktiv je neziskovou organizací, která je závislá na finanční podpoře z dotačních programů. I tato administrativní  část  činnosti  je  Františkovou  „parketou“.  Se  střídavým  úspěchem  podává  žádosti o dotace na Město České Budějovice, na Krajský úřad Jihočeského kraje a využívá i další příležitosti nadací a společensky odpovědných firem. Politikům na všech úrovních neúnavně vysvětluje společenský význam aktivizace seniorů jako prevenci předcházení nemocem ve stáří a ekonomický přínos této činnosti pro celou společnost. Jeho velkou snahou je propojovat seniorské organizace a hledat synergické efekty spolupráce. Proto se na jeho návrh stal spolek členem ANNO a hned v prvním roce navázal skvělou spolupráci s dalšími organizacemi v kraji, za všechny můžeme uvést Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory,o.p.s. Spolek je dále členem platformy Senzačních seniorů Nadace Charty 77/Konto bariery, spolupracuje s dalšími seniorskými organizacemi Senioři ČR a s Radou seniorů ČR.

Kromě placené funkce člena Sociální komise Rady města Č. Budějovice, František veškerou činnost pro seniory nejen ve spolku realizuje jako dobrovolník a této práci věnuje veškerý svůj volný čas. Jeho altruismus je obdivuhodný a jeho postoje a jednání ve prospěch českobudějovických seniorů jsou ojedinělé. Jeho hlavním cílem a snahou je implementovat koncepci celoživotního učení pro starší občany, jako jednu z nezbytných podmínek pro překonání digitální propasti a legislativně ukotvit finanční zdroje pro koncepci preventivních aktivit, které seniorům umožní co možná nejdelší samostatnost a nezávislost na pomoci a využívání sociálních služeb. V tomto ohledu velmi často naráží na nepochopení kompetentních osob a výsledky jeho práce se dostavují pomalu. Jedná se však o množství jednání, dopisů a SWOT analýz, kterými se jen velmi zvolna posouvá kupředu.

O spolku Klub Aktiv byla natočena rozhlasová reportáž, ze které je možno rovněž zhodnotit práci Františka Batysty. Reportáž je dostupná na webu na:

HEJBAT SE DOKUD  T O  J DE!   J AK  S E  ŽIJ E  AKT IVN ÍM  S EN IORŮM

Právě pro tyto své mimořádné vlastnosti a svou dlouholetou dobrovolnou práci na zlepšování kvality života seniorů se rada spolku Klub Aktiv rozhodla pro nominaci Františka Batysty v anketě Osobnost neziskového sektoru. Pro jihočeské seniory je František mimořádnou osobností i bez ohledu jak dopadne anketa.

Seniorský spolek Klub Aktiv, z.s. nominuje Františka Batystu z těchto důvodů:

1.   Je zakladatelem spolku, jeho lídrem a hlavním tvůrcem koncepce činnosti spolku, která přesahuje hranice Jihočeského kraje

2.   Je lektor kurzů pro seniory, je neúnavným propagátorem vzdělávání, aktivního života všech starších lidí, realizuje nové procesy zapojení seniorů do společnosti, do sebeobslužných komunit, snaží se zabránit jejich sociálnímu vyloučení.

3.   S politickými stranami a s představiteli municipalit, s vedoucími pracovníky jednotlivých organizací, s řediteli škol, muzeí, knihoven, s manažery společností se snaží vyjednávat podmínky pro zvyšování kvality života osaměle žijících starších občanů. Podporuje spolupráci seniorských organizací a vyhledává a realizuje synergické mezigenerační aktivity.

4.   Je filantrop. Po svém zaměstnání pedagoga věnuje téměř veškerý svůj volný čas, včetně víkendů a svátků pro práci ve spolku, kterou někdy i financuje. Jeho práce pro spolek představuje druhý pracovní úvazek, který vykonává jako dobrovolník bez nároku na honorář. Marně byste hledali druhého takového „blázna“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *