Byli jsme na NGO Marketu


NGO Market je akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout, oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.
Jubilantem veletrhu byla i Asociace pro podporou rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR z.s.), která si letos také připomíná 20.výročí svého vzniku.
AICM ČR z.s. tradičně na svém stánku prezentovala především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak mohli vybrat a odnést některý z osmi v současnosti dostupných inovovaných tištěných informačních a edukačních materiálů, zabývajících se například sexualitou, prevencí závislostí, šikanou, kyberšikanou, mediální výchovou, podporou zaměstnanosti i volným časem, pracovními příležitostmi ad. K dispozici návštěvníkům veletrhu byly také informační materiály některých členských informačních center pro mládež AICM ČR z.s. a jejich zřizovatelů či některých tradičních partnerů. A nutno dodat, že o tyto materiály byl i na tomto veletrhu značný zájem jak zúčastněných zástupců neziskových organizací, tak i návštěvníků celého věkového spektra. Dobrovolní pracovníci obsluhující expozici AICM ČR z.s. zaznamenali v diskuzích nejen s jejími návštěvníky několik velmi důležitých podnětů souvisejících s činností jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR i AICM ČR z.s. jako celku. Zaznamenali například, že oproti minulosti jsou v daleko větší míře vyjadřovány kritické názory k obsahu internetu a sociálních sítí týkajících se v podstatě schopnosti pracovat s informacemi. Uživatelé již prostě daleko více nevěří tomu, co jim je předkládáno či šířeno nejen prostřednictvím internetu, sociálních sítí, ale i dalších médií.
I na tomto veletrhu pracovníci AICM ČR z.s. zaznamenali, že se i zvyšuje poptávka po „přidané hodnotě“ informací šířených médii spočívající v interaktivní osobní komunikaci. Zaznamenali jsme i větší zájem o vzájemně výhodnou spolupráci mezi neziskovými organizacemi (… že by aktuální reakce na neférový přístup některých politiků, úředníků i některých médií k nestátním neziskovým organizacím? ).
Přínosem účasti na veletrhu tak nebyla jenom propagace práce AICM ČR z.s. a informačních center pro mládež, ale také možnost bližšího kontaktu a vzájemné výměny zkušeností s ostatními vystavovateli i návštěvníky veletrhu.
Dr. Václav Pavlík