Zamyšlení s Martinou Berdrychovou o financování VPS

Osvěty není nikdy dost. Když se zaposloucháme do populistických výroků některých politiků o „zlých neziskovkách“, můžeme nabít dojmu, že je jim jasné, co to vlastně ta neziskovka je. Problém je, že v českém neziskovém sektoru panuje značný legislativní a terminologický chaos a jasné to vůbec není. Termín neziskový, nevládní a nestátní sektor se používá tak, jak se komu zamane.

Autorkou  publikace Financování veřejně prospěšných služeb  je Ing. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO ČR a ke stažení na http://bit.ly/2nHMuDQ

K bližšímu pochopení problematiky terminologie a právního rámce neziskového sektoru v ČR níže uvádíme úryvek z naší odborné analýzy „Financování veřejně prospěšných služeb“, kterou si v plném znění můžete stáhnout na odkazu http://bit.ly/2nHMuDQ. V analýze se mimo jiné dočtete:

„V oblasti NS je nutno konstatovat značný legislativní chaos, který se v praxi projevuje chaosem terminologickým. Český právní řád dosud přesně nedefinuje pojem občanský nebo neziskový sektor, ani nezisková organizace. Byla přijata rozsáhlá novelizace občanského práva, tedy nový občanský zákoník s platností od 1. 1. 2014. Chybí dosud jakákoliv legislativa k již používané praxi jako je sociální bydlení nebo sociální podnikání. V důsledku složité politické situace v letech 2013 – 2017 nebyla dosud přijata řada doprovodných zákonů k NOZ s velkou důležitostí pro NNO. Právní rámec pro neziskový sektor vytvářejí pouze statusové zákony (NOZ, zákony o nadacích a nadačních fondech, zákon o o.p.s. apod.), dále rejstříkový zákon a legislativní úpravy pro statistické vymezení a účetní vykazování, přičemž terminologie v oblasti NS není v těchto normách jednotná. Právě chybějící jednoznačné právní vymezení a nepřehlednost definic občanského sektoru vedou k překážkám v jeho rozvoji, mnohdy snižují jeho transparentnost a nahrávají populistickému zpochybňování jeho důvěryhodnosti.

Termín neziskový, nevládní a nestátní sektor se používá variabilně a libovolně dle rozhodnutí subjektu, který se NS zabývá. Dokonce i na vládní úrovni se někde mluví o „nevládních“, jinde zase důsledně o „nestátních“ organizacích, ačkoliv smysl je stejný. Jindy se používá humanitární či charitativní organizace nebo veřejně prospěšná organizace. Společným, ale širším termínem je „nezisková organizace“. Problémem ovšem je, že se celý sektor vymezuje dvěma negacemi a pokus o změnu z hlediska celkového PR návrhem zákona o statusu veřejně prospěšnosti neprošel v roce 2017 parlamentem. Vhodný, jednotný a výstižný název dosud nalezen nebyl, v této souvislosti stojí za pozornost návrh ministra spravedlnosti Pelikána vyslovený v září 2017 na Všeoborové konferenci NNO, který zněl „nezištné“ organizace.“

Analýza je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.