Přežijí nevládní organizace rok 2020?

Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha uspořádala ve dnech 11. – 12. 9. 2017 již 10. všeoborovou konferenci NNO.

Konferenci zahájil radní HMP R. Lacko, který konferenci zaštítil a poskytl nám pro její konání Velký sál MHMP. Záštitu této konferenci rovněž udělili:
1. místopředsedkyně Senátu M. Horská, ministryně pro místní rozvoj K.
Šlechtová, ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti J. Chvojka.
Zahajovacího bloku se zúčastnili představitelé vlády ministr R. Pelikán,
náměstkyně L. Teska Arnoštová, náměstek Zd. Semorád a náměstek D. Beňák, MPSV zastupoval J. Vrbický. Za opozici vystoupili H. Langšádlová a Zb. Stanjura, úvodní slova rovněž pronesli D. Kroupa a Š. Pánek.
Předsedkyně ANNO ČR M. Berdychová během zahájení vysvětlila, proč jsme zvolili dvě základní témata konference, tedy participaci a financování NS a proč její název „Přežijí nevládní organizace rok 2020?“.
Na dvoudenní konferenci vystoupili dále zástupci:
 politické reprezentace – předseda Svobodných P. Mach, poradkyně premiéra A. Gajdůšková a expertka ODS L. Kohoutová
 neziskového sektoru – z našich členských organizací NCA, AMO, Magdaléna, o.p.s., Mise naděje, NELI, z nečlenských, ale spolupracujících NNO pak zástupci AVPO ČR, Charity, Člověka v tísni, významných nadací a poskytovatelů různých typů služeb
 z akademické sféry a výzkumných institucí včetně hosta ze Slovenské republiky F. Blaščáka.
Prezentace a zvukové záznamy zveřejníme v krátké době na našich stránkách www.anno-cr.cz. Napříč spektrem politické reprezentace byla deklarována nezastupitelnost nevládního sektoru a jeho budoucí podpora. Lišil se pouze přístup k jeho financování, kdy pravicoví politici kritizovali přebujelé a byrokratické dotační systémy. Inspirativní byla část vystoupení ministra Pelikána, který se pozastavil nad
negativním vymezením názvu „neziskový“ a doporučil do budoucna používat slovo „nezištný“. Vystupující i účastníci se dále shodli na tom, že osočování neziskového sektoru v předvolebních kampaních i v médiích je populismus, který vždy znamená ohrožení demokracie.

Filosofové D. Kroupa i F. Blaščák ze SR, stejně jako ředitel Mene Tekel J. Řeřicha zdůraznili, že v nedávné historii byl nástup totalitních režimů vždy provázen potlačováním nevládního sektoru a občanské společnosti. Před zahájením konference jsme tedy do názvu vložili poněkud provokativní otázku, zda nevládní organizace rok 2020 přežijí, konference na ní odpověděla takto:
 Existence a rozvoj občanské společnosti a nevládního sektoru nemůže být založen na slibech politiků, ale na občanech samotných.
 Také potřebné změny ekonomických a právních podmínek pro činnost NS musí být iniciovány zdola. Nelze očekávat, že vládní úředníci omezí z vlastní vůle přebujelou administrativu, zrušili by tak sami sobě agendu a pracovní místa.
 Nevládnímu sektoru chybí potřebná hierarchie a struktura, nepřehledný a roztříštěný partner má jen slabou vyjednávací pozici. Je třeba dosáhnout stejného postavení, jaké mají jiní sociální partneři (odbory, profesní komory, zaměstnavatelské svazy), to však nebude bez adekvátní finanční podpory možné.
Je proto na budoucí vládě, jakým způsobem svého nepostradatelného partnera podpoří v síťování a v činnosti střešních organizací.
 Občanská společnost vždy významně posílila v dobách nastupujícího útlaku, např. v době „mečiarismu“ na Slovensku, nyní se konsoliduje k odporu v Polsku a Maďarsku, stejně jako v některých dalších východoevropských státech. Český neziskový sektor má nyní zdánlivě výhodnější postavení, veřejné služby jsou sice velmi byrokraticky, ale solidně financovány, zaznamenáváme i první kroky k financování střešních organizací. Znepokojivé jsou však nikoliv ojedinělé
populistické výroky, které na základě nesouhlasu s činností některých nevládek volají po zrušené celého sektoru, nebo po dramatickém omezování jejich financování z veřejných zdrojů. Žijeme ve svobodné demokratické společnosti, která je pluralitou názorů charakteristická. To je zřejmé zejména v probíhající předvolební kampani. Bylo by velmi absurdní, kdyby na základě nesouhlasu s programy některých stran začala veřejnost či média apelovat na jejich okamžité zrušení.
 Nevládní sektor je ve společnosti nezastupitelný, zajišťuje služby občanům, které stát poskytovat neumí, a to ve všech oblastech (sociální, zdravotní, výchovně vzdělávací, kulturní, zájmové apod. Významná je jeho role při upevňování živé mezilidské komunikace, která nám díky moderním IT technologiím i byrokratické přebujelosti jinde vyhasíná.
Nevládní sektor tedy má velkou šanci přežít, potřebuje jen akceptaci veřejné moci jako významného partnera. Nesmí se však nechat ukolébat sliby politiků, vyčerpat na administrativních povinnostech a zastrašit výkřiky populistů.
M. Berdychová, předsedkyně ANNO ČR, z.s..