Zápis z 23. zasedání Rady Asociace NNO v ČR

Zápis z 23. zasedání Rady Asociace NNO v ČR

středa 6. 4. 2011 od 10 do 15.30 hodin

Krajský úřad Jihočeského kraje, kulatý sál Zastupitelstva kraje,

U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

logo1

Přítomni: K. Schwarz, J. Hron, L. Krajdl, V. Liška – volení členové, L. Kubový (ANNO PK), M. Erdinger (YMCA), Z. Krejsa (ANNOJčK), S. Brišová (ANNO JMK) – delegovaní členové

mapa_cr_annoHosté (při veřejném jednání): J. Bražinová (NOK MMR), R. Hošek (odbor cestovního ruchu MMR), J. Záhorka (Agrární komora ČR), J. Koplíková (CpKP), V. Kopeček (AICM ČR), K. Baboučková (Jihočeská rozvojová), M. Čermáková (Diecézní charita České Budějovice), J. Kovářová (KÚ JčK), I. Součková (Diecézní charita České Budějovice), J. Pokorný( FoS ČR), J. Hes (Charita České Budějovice), E. Lachoutová (KÚ Jč kraje), M. Šašková (CZP JčK), M. Adamczuk (Papežská misijní díla), J. R. Řeháček (ANNO JčK), V. Pavlík (ICM Tábor), L. Zíma (KÚ JčK), S. Pavlásek (KOUS Vysočina),

Omluveni: M. Berdychová, M. Černá, R. Chlad, O. Marek, I. Kaplán – volení členové, J. Eichler (ANOÚK), G. Mazalová (ANNO JMK), K. Morávková (ANNOLK), H. Šnajdrová (ANNA KK), O. Rosenbergerová (ANNOMSK), L. Vajnerová (ANNOLK) – delegovaní členové, M. Horská, J. Machová (KONEP), Z. Hloušková (KRASNNO), R. Haken (CpKP), J. Zdražil (ANNOZK), D. Žárský (Dozorčí rada Asociace NNO v ČR), P. Kužel (Hosp. komora ČR), R. Pažout (HK), M. Kuba (Jč kraj), R. Vondruška (CzechTourism)

Podrobný zápis z veřejného jednání:

Místopředseda Asociace NNO v ČR Jaromír Hron přivítal účastníky a představil hosty a členy Rady.

Předseda Asociace NNO v ČR PhDr. Karel Schwarz poděkoval Asociaci Jihočeského kraje za připravení tohoto zasedání. Prioritou tohoto „Evropského roku dobrovolnictví“ je posilování partnerství mezi kraji, podnikateli a NNO. K. Schwarz omluvil prezidenta Asociace NNO v ČR Rudolfa Chlada a tlumočil jeho pozdravy. R. Chlad usiluje v Poslanecké sněmovně, aby neziskové organizace měly silnější hlas a aby se řešila jejich problematika. Pracuje také na založení podvýboru (či komise) v Poslanecké sněmovně. R. Chlad očekává, že jednotlivé krajské asociace se aktivně zapojí do připravovaného legislativního procesu v oblasti připomínek. Dále se omluvila senátorka Parlamentu ČR Miluše Horská. Je možné, že i v Senátu bude vytvořena obdobná platforma pro neziskové organizace. Z podnikatelské sféry se omluvil z Hospodářské komory ČR její prezident P. Kužel a tajemník R. Pažout, s nimiž je dohodnuta soustavná spolupráce. Dohoda (Memorandum) je uzavřena s Asociací krajů ČR a v 8 krajích. Proces uzavírání dohod se zbývajícími kraji pokračuje. Asociace NNO v ČR se dlouhodobě soustřeďuje na podporu a rozvoj NNO v regionech ve spolupráci s partnery z ostatních společenských sektorů.

Ing. L. Zíma z Krajského úřadu Jihočeského kraje přivítal všechny přítomné účastníky a předal pozdravy hejtmana Jihočeského kraje a prvního náměstka Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, který se z účasti na zasedání z pracovních důvodů omluvil. V Jihočeském kraji je zaregistrováno přes 6.000 neziskových organizací. Užší spolupráce Krajského úřadu s Asociací NNO Jihočeského kraje byla zahájena koncem loňského roku. Jihočeský kraj bude spolupracovat jak s Asociací NNO Jihočeského kraje, tak s celostátní Asociací NNO v ČR. NNO z Jihočeského kraje se zapojily do akce Týdny pro neziskový sektor 2011. Jihočeský kraj plánuje další společná setkání s NNO a udělá maximum pro uzavření dohody s Asociací NNO Jihočeského kraje.

Mgr. Ing. Jana Bražinová z MMR zastupuje Národní orgán pro koordinaci. Smyslem NOK je kontakt s řídícími orgány (ministerstvy), Evropskou komisí a žadateli. Je členkou Rady vlády pro NNO. Proběhly 4 cykly seminářů (celkem 30 seminářů).  Připravuje se další cyklus seminářů. Každý měsíc vychází Měsíční monitorovací zpráva. Může být zaslána i elektronicky. Dále se vydává přehled vypsaných výzev k podávání projektových žádostí z Evropských fondů. MMR je připraveno i nadále pomáhat NNO při využívání Fondů EU.

Ing. Jan Záhorka poradce prezidenta Agrární komory ČR představil činnost Agrární komory ČR. Agrární komora ČR byla založena v roce 1992. Hlavním úkolem je obhajoba a prosazování zájmů členů Agrární komory. Agrární komora ČR poskytuje poradenství v celé republice, pořádá mezinárodní konference, propaguje české zemědělské výrobky, organizuje vzdělávání a spolupracuje při tom i s NNO.

Mgr. Zdeněk Krejsa, předseda Asociace NNO Jihočeského kraje: Asociace NNO Jihočeského kraje byla založena přibližně před rokem. V prosinci 2010 se konal v Českých Budějovicích seminář pro NNO. NNO se potýkají stále s finančními problémy. Zástupci Asociace NNO Jihočeského kraje se setkali s hejtmanem Jihočeského kraje. V březnu se konala výstava v rámci Týdnů pro neziskový sektor 2011. Odbor regionálního rozvoje na Krajském úřadě Jihočeského kraje vychází Asociaci NNO Jihočeského kraje vstříc a snaží se jí pomoci.

K. Schwarz: Krajské i oborové databáze NNO bychom rádi vyvěsili na stránkách Asociace NNO v ČR. Krajské Asociace NNO ještě nejsou v Praze a ve Středočeském kraji.

L. Kubový uvedl akt slavnostního ukončení Týdnů pro neziskový sektor 2011. Klíče z loga Týdnů pro NS odebrali J. Záhorka (za podnikatelský sektor), L. Zíma (za sektor veřejné správy) a Z. Krejsa (za neziskový sektor).

Páter  M. Adamczuk představil Papežská misijní díla (www.misijnidila.cz). Podporují celé skupiny dětí, ne jednotlivce. Vedou skupiny dětí k solidaritě.

Význam Asociace NNO v ČR pro regiony:

Plzeňský kraj: Blíží se roční uzavření Dohody ANNOPK s krajem. Styl podpisu byl reprezentativní, ale obsah se naplňuje špatně. V červnu by se měla konat hodnotící konference.

Kraj Vysočina: Obdobné problémy jako má Jihočeský kraj měl i kraj Vysočina před 2 lety. Pro vytvoření Analýzy se konalo 6 setkání, kde se rozebíralo, jaké NNO a kde existují. Vytvořila se slušná databáze. Založily se sekce, které jsou hlavním motorem KOUS. Členský příspěvek na organizaci je 100,- Kč na rok. Čeká nás do 3 let přeregistrování na spolky.

K. Schwarz: Občanský zákoník nepředpokládá, že by došlo k přeregistraci. Existující občanská sdružení přejdou do spolků automaticky.

Jihomoravský kraj: ANNOJMK vznikla v roce 1998. Smlouvu podepsal kraj s ANNOJMK. Jihomoravský kraj nemá speciálního zaměstnance pro NNO. Kraj NNO podporuje.

J. Hron: Děkuje referujícím za informace. Jsou důležité pro inspiraci ostatním a jsou potřebné pro vzájemné potkávání které do budoucna může přinést náměty na společné aktivity. Tato výměna zkušeností krajských asociací z Čech bude pokračovat na podzim tohoto roku setkáním krajských asociací na Moravě. Důvody jsou finanční a časové.

Projekt Regionální partnerství a spolupráce NNO v oblasti cestovního ruchu:

K. Schwarz představil projekt „Regionální partnerství a spolupráce NNO v oblasti cestovního ruchu“. Asociace NNO v ČR má pro každý kraj garanta projektu za NNO, s nímž bude spolupracovat pověřený člen vedení Asociace NNO (viz přiložený seznam). V každém kraji se domluví nejméně 3 lidé a uspořádají setkání se zástupci krajské samosprávy, Hospodářské komory, Agrární komory, odboru cestovního ruchu krajského úřadu, destinačních společností cestovního ruchu, podnikatelů v oblasti cestovního ruchu a dalších zájemců. Měla by proběhnout až 4 setkání zájemců o tuto problematiku z řad NNO a partnerů. Vyústit by to mělo v krajskou konferenci. Na konec roku jsou naplánovány semináře v krajích. Obsahově a lektorsky budou semináře zajištěny z ústředí Asociace NNO v ČR. Lektoři budou případně i z regionů. Vše se dojednává s MMR a s organizací CzechTourism. Výstupem by měla být databáze kontaktů NNO zabývajících se touto problematikou a databáze příkladů dobré spolupráce NNO v této oblasti. Podstatné informace o projektu budou zveřejněny na webových stránkách Asociace NNO v ČR (www.asociacenno.cz). Smysl projektu je, aby se posílilo partnerství NNO s podnikateli a veřejnou správou. Projekt má také podpořit postavení krajských i oborových sítí NNO a partnerství s ostatními společenskými sektory v konkrétní oblasti, která má perspektivu rozvoje.

Rostislav Hošek z MMR: V krajích jsou velké rozdíly v managementu. V současné době veškeré aktivity směřujeme na konkurenceschopnost a udržitelnost produktů, sociální aspekty a domácí cestovní ruch – děti do 15 let, rodiny s dětmi, senioři a lidé znevýhodnění. Program bude pokračovat až do roku 2013. Českou republikou bude procházet nejdelší cyklostezka v délce 7.500 km (Eurovelo č. 13). Je třeba spolupracovat s Asociací regionálních značek ČR, s destinačními společnostmi a s manažery místních akčních skupin (MAS). Ve Středočeském kraji a v Praze jsou podmínky pro komunikaci a dialog nejobtížnější. Dialog s podnikateli je ve většině krajů složitý. NNO mají jedinečnou příležitost zapojit se do aktivit cestovního ruchu, posílit tak své postavení a kapacitu a případně získat i podporu z evropských fondů. MMR napomůže Asociaci NNO v ČR v realizaci tohoto projektu.

J. Pokorný z FOS ČR: Folklórní sdružení vzniklo v roce 1990. Má 16 regionálních folklórních sdružení. Můžeme nabídnout v rámci spolupráce na projektu folklórní festivaly, jarmarky, lidová jídla a nápoje atd.

K. Schwarz z pověření nepřítomného generálního ředitele CzechTourism R. Vondrušky představil prezentaci CzechTurismu „ Marketingová strategie 2011“.

Diskuse:

V. Kopeček z AICM ČR: Vydali jsme informační katalogy pro rodiny s dětmi, školní organizace atd. (např. levné ubytování).

L. Krajdl: V Plzni se bude konat v červnu mezinárodní konference.

S. Pavlásek: Je třeba využít databáze NNO – jsou tam i smlouvy s kraji.

Zapsala: Soňa Brišová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *